Zwroty i reklamcje

ZWROTY

Jeśli spełniają Państwo warunki określone w § 7 naszego Regulaminu to mają Państwo prawo odstąpić od umowy zakupu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas STEAMER Wojciech Pustułka, ul. Adamieckiego 1/8, 41-300 Dąbrowa Górnicza, numer telefonu +48 690 045 336 (opłata standardowa według cennika właściwego operatora), adres poczty elektronicznej kontakt@intex-baseny.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta

Adres konsumentaSTEAMER Wojciech Pustułka,

ul. Adamieckiego 1/8,

41-300 Dąbrowa Górnicza.


Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa
Ja…………………………...………………….………niniejszym informuję o moim odstąpieniu

-od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..……

-o świadczenie następującej usługi(*)

……………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..


Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….
……………………………………

Podpis konsumenta

(*) Niepotrzebne skreślić

1 podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

2 podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru

REKLAMACJE

Zobowiązujemy się do dostarczania produktów pozbawionych wad fizycznych i prawnych, chyba że w opisie produktu wskażemy, że produkt nie jest pełnowartościowy.

Gdy zakupiony produkt posiada wadę należy o tym fakcie nas zawiadomić. Często zasadne jest przesłanie reklamowanego produktu do nas w celu jego zbadania.

Zalecamy, aby składając reklamację zakupionego produktu:

  •     przekazali nam Państwo informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności określił rodzaj i datę wystąpienia wady;
  •     określili Państwo swoje żądanie związane z reklamacją produktu (naprawa towaru, wymiana towaru na nowy, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy);
  •     podali nam Państwo swoje dane kontaktowe.


Informujemy, że w przypadku produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza Państwa uprawnień z tytułu naszej odpowiedzialności w zakresie określonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

Zobowiązujemy się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji prześlemy na przekazany nam adres mailowy lub w inny wskazany przez Państwo sposób

W celu ułatwienia procedury reklamacji mogą Państwo skorzystać z formularza reklamacyjnego, który znajduje się poniżej.Miejscowość, data..................................

Imię, nazwisko.......................................

Adres....................................................STEAMER Wojciech Pustułka,

ul. ul. Adamieckiego 1/8,

41-300 Dąbrowa Górnicza.

Reklamacja towaruNiniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …………………………………………………………………………………..… towar jest wadliwy.

Wada polega na ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........…………… Wada została stwierdzona w dniu …………………………..

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:    wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)

    nieodpłatnej naprawy towaru* (art. 561 § 1)

    obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)

    odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1).Proszę o poinformowanie mnie o rozpatrzeniu reklamacji w formie wiadomości przesłanej:

    na adres e-mail* ………………………….

    na numer telefonu* ………………………

    listownie na adres* ………………………

podpis

*niepotrzebne skreślić